DANH MỤC

Thông tin các hồ chứa nước Đá Cát, Mạc Khê ( 9/30/2013)

 Hồ Mạc Khê:

Thứ tự Thông số kỹ thuật Trị số  Đơn vị
1 Diện tích lưu vực 5.4 Km2
2 Hình thức hồ chứa   Một năm
3 Mưc nước dâng bình thường 25 m
4 Dung tích hồ ứng với MNDBT 5.3 106m3
5 Khẩu độ cống thiết kế 1.2x1.2 m
6 Lưu lượng thiết kế cống 0.672 m3/s
7 Tràn tự chảy     
  Cao trình ngưỡng tràn 24 m
  Chiều rộng tràn B  40 m
  Lưu lượng xã thiết kế 124.45 m3/s

 

Hồ Đá Cát:

Thứ tự Thông số kỹ thuật Trị số  Đơn vị
1 Diện tích lưu vực 11 Km2
2 Hình thức hồ chứa   Một năm
3 Mưc nước dâng bình thường 14.2 m
4 Dung tích hồ ứng với MNDBT 3.35 106m3
5 Khẩu độ cống thiết kế 0.8x1.2 m
6 Lưu lượng thiết kế cống A 0.3 m3/s
7 Lưu lượng thiết kế cống B 0.2 m3/s
8 Tràn tự chảy     
  Cao trình ngưỡng tràn 13.9 m
  Chiều rộng tràn B  108 m
  Lưu lượng xã thiết kế 385 m3/s

Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành