DANH MỤC

Các đơn vị trưc thuộc ( 11/9/2015)

* Các Trạm, Cụm trực thuộc Công ty: 

Là đơn vị trực tiếp sản xuất trên cơ sở pháp nhân của Công ty (không có con dấu riêng); có trụ sở làm việc riêng tại địa bàn các xã ở các huyện trong hệ thống do Công ty quản lý.

a) Chức năng, nhiệm vụ:

- Chức năng: Được Công ty giao, ủy quyền quản lý công trình, quản lý nước, quản lý tài sản thuộc hệ thống các công trình thuỷ lợi do đơn vị phụ trách.

- Nhiệm vụ: Được Công ty giao, ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ: Quản lý, vận hành, khai thác tổng hợp hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ dân sinh, kinh tế - xã hội, cải tạo môi trường, môi sinh và phòng, chống lụt, bão; cung cấp nước tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản và các ngành kinh tế khác; quản lý và khai thác có hiệu quả công trình, đất đai trong phạm vi chỉ giới công trình thủy lợi; sửa chữa công trình, duy tu, bảo dưỡng, vận hành công trình đảm bảo an toàn theo quy định hiện hành; bảo vệ chất lượng nguồn nước, phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, chống xâm nhập mặn và các tác hại khác do nước gây ra và các nhiệm vụ khác theo phân cấp của Công ty và quy định của pháp luật.

b) Nguyên tắc hoạt động: Các Trạm, Cụm tổ chức và hoạt động theo Điều lệ và các Quy chế của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.

Về hoạt động tài chính: Thực hiện chế độ kế toán phụ thuộc Công ty theo quy định.

* Tổ Tư vấn đầu tư xây dựng và Dịch vụ: 

Là đơn vị trực thuộc Công ty, hoạt động trên cơ sở pháp nhân của Công ty; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ và các Quy chế của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.

Về hoạt động tài chính: Thực hiện chế độ kế toán phụ thuộc Công ty theo quy định.

- Trạm quản lý công trình đầu mối Kẻ Gỗ;

- Trạm khai thác thủy lợi Thượng Tuy, N2;

- Trạm khai thác thủy lợi Bắc Hà;

- Cụm khai thác thủy lợi kênh chính Kẻ Gỗ;

- Cụm khai thác thủy lợi kênh N1 Kẻ Gỗ;

- Cụm khai thác thủy lợi N5,7,9 Kẻ Gỗ;

- Cụm khai thác thủy lợi N4,6,8 Kẻ Gỗ;

- Cụm khai thác thủy lợi N1-9 Kẻ Gỗ;

- Trạm quản lý công trình đầu mối Sông Rác;

- Trạm quản lý công trình đầu mối Kim Sơn, Sông Trí, Tàu Voi;

- Cụm khai thác thủy lợi Sông Rác 1;

- Cụm khai thác thủy lợi Sông Rác 2;

- Cụm khai thác thủy lợi Sông Rác 3;

- Cụm khai thác thủy lợi Mộc Hương, Đá Cát, Sông Trí;

- Trạm khai thác thủy lợi Sông Tiêm;

- Trạm khai thác thủy lợi Đá Hàn;

- Tổ Tư vấn đầu tư xây dựng và Dịch vụ.


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành