DANH MỤC

Các đơn vị trưc thuộc ( 11/9/201504/3/2019)

* Các Trạm, Cụm trực thuộc Công ty: 

- Ban QLDA cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7);

- Trạm quản lý công trình đầu mối Kẻ Gỗ;

- Trạm khai thác thủy lợi Thượng Tuy, N2;

- Trạm khai thác thủy lợi Bắc Hà;

- Cụm khai thác thủy lợi kênh chính Kẻ Gỗ;

- Cụm khai thác thủy lợi kênh N1 Kẻ Gỗ;

- Cụm khai thác thủy lợi N5,7,9 Kẻ Gỗ;

- Cụm khai thác thủy lợi N4,6,8 Kẻ Gỗ;

- Cụm khai thác thủy lợi N1-9 Kẻ Gỗ;

- Trạm quản lý công trình đầu mối Sông Rác;

- Trạm quản lý công trình đầu mối Kim Sơn, Sông Trí, Tàu Voi;

- Cụm khai thác thủy lợi Sông Rác 1;

- Cụm khai thác thủy lợi Sông Rác 2;

- Cụm khai thác thủy lợi Sông Rác 3;

- Cụm khai thác thủy lợi Mộc Hương, Đá Cát, Sông Trí;

- Trạm khai thác thủy lợi Sông Tiêm;

- Trạm khai thác thủy lợi Đá Hàn;

- Đội kinh doanh tổng hợp và Tư vấn đầu tư xây dựng  thủy lợi.

Các đơn vị trực thuộc, làm nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công ích hoặc sản xuất kinh doanh và hoạch toán báo sổ phụ thuộc; hoạt động sản xuất, kinh doanh theo sự phân cấp, ủy quyền của Giám đốc Công ty. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị trực thuộc do Giám đốc công ty quyết định, sau khi đã có văn bản chấp thuận cảu Hộ đồng thành viên và sẽ được sắp xếp, điều chỉnh cho phù hợp trong từng thời kỳ hoạt động. Thủ trưởng các đơn vị trực thuocj công ty chịu trách nhiệ trước Giám đốc công ty, HĐTV và pháp luật về các nội dung đươc phân công, phân cấp hoặc ủy quyền.

 


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành