DANH MỤC

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn ( 11/9/201526/1/2022)

1. Chức năng:

Quản lý, bảo vệ, khai thác hệ thống các công trình thủy lợi, tài nguyên nước, quản lý kinh tế, đảm bảo an toàn và phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế; hệ thống các công trình thủy lợi trong phạm vi phía Nam tỉnh Hà Tĩnh (hệ thống được giao quản lý). Sử dụng các nguồn lực để khai thác tổng hợp, kinh doanh đa mục tiêu, phát huy tối đa hiệu quả công trình, tạo việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 về quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; Thông tư số 73/2018/ TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước; Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

b) Sử dụng vốn, kinh phí, nguồn lực do Nhà nước giao để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ công ích và các hoạt động kinh doanh bổ sung theo quy định của pháp luật, nhưng phải bảo đảm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính là hoạt động công ích do Nhà nước giao cho Công ty.

3. Một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

a) Quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp hệ thống các công trình thủy lợi phục vụ dân sinh, kinh tế - xã hội; tiêu thoát nước cho khu vực nông thôn và thành thị trong phạm vi các công trình được giao quản lý;

b) Cung cấp nước tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, cấp nước cho sinh hoạt và các ngành kinh tế;

c) Thực hiện quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư hệ thống công trình thủy lợi đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

d) Quản lý và khai thác có hiệu quả tài nguyên nước, lòng hồ và vùng phụ cận trong phạm vi chỉ giới hành lang bảo vệ công trình hồ chứa nước và các công trình thủy lợi khác;

đ) Duy tu, bảo dưỡng, vận hành công trình; kiểm tra, sửa chữa công trình trước và sau mùa mưa lũ;

e) Làm chủ đầu tư trong việc duy tu, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi, cấp, thoát nước và các dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp; duy trì, phát triển năng lực công trình;

f) Xây dựng hoặc tham gia xây dựng quy trình vận hành công trình, quy trình điều tiết nước của hồ chứa nước, quy trình vận hành hệ thống, lập phương án bảo vệ công trình thủy lợi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

g) Quan trắc, theo dõi thu thập các số liệu theo quy định; nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, cấp, thoát nước; lưu trữ hồ sơ khai thác công trình;

h) Bảo vệ chất lượng nước.

4. Quyền hạn:

Thực hiện đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012 và các nghị định, thông tư, quyết định, hướng dẫn có liên quan được quy định tại Khoản 2 Điều này.

Một số quyền cụ thể như sau:

  1. Ký kết các hợp đồng với các tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi do Công ty quản lý.
  2. Thu tiền nước, phí xả nước thải theo hợp đồng.
  3. Được Nhà nước cấp kinh phí theo giá dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định để đảm bảo vận hành, duy trì và phát triển hệ thống.

d) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân và chính quyền cơ sở trong hệ thống huy động lao động công ích để tu bổ, sửa chữa, nâng cấp và xử lý sự cố công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.

e) Kiến nghị chính quyền địa phương nơi có công trình thủy lợi thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn công trình trong trường hợp công trình bị xâm hại hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố.

g) Kiến nghị với chính quyền địa phương hoặc yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết trong trường hợp cá nhân, tập thể vi phạm, gây mất an toàn công trình thủy lợi do Công ty quản lý.

h) Tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao; đặt chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

i) Khai thác tổng hợp công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.

k)   Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

5. Phạm vi hoạt động

a) Hoạt động quản lý khai thác công trình thủy lợi: trên phạm vi 06 huyện, thị và thành phố, gồm: các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Khê; thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh.

b) Các hoạt động khác: Trên phạm vi cả nước.

 


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành