DANH MỤC

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn ( 11/9/2015)

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, với đặc thù riêng chủ yếu cung cấp dịch vụ công ích, cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh, phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai trong phạm vi hệ thống công trình được giao quản lý; có con dấu riêng, được mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng, là doanh nghiệp hạch toán độc lập; doanh thu hàng năm chủ yếu từ nguồn cấp bù thuỷ lợi phí. Ngoài ra, có thể tăng thu nhập từ nguồn thu kinh doanh khai thác tổng hợp công trình thủy lợi, các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.

1. Chức năng:

Quản lý, khai thác, bảo vệ hệ thống các công trình thủy lợi, tài nguyên nước, đảm bảo an toàn và phục vụ nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế; điều tiết giảm lũ, phòng, chống lụt, bão cho hạ du công trình; quản lý kinh tế hệ thống các công trình thuỷ lợi trong phạm vi phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh (hệ thống các công trình do Công ty quản lý). Sử dụng các công trình, tài nguyên nước, tài nguyên đất đai trong phạm vi công trình, trong hành lang chỉ giới bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi để khai thác tổng hợp và kinh doanh đa mục tiêu về các lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật không cấm và không ảnh hưởng đến an toàn công trình, nhằm phát huy tối đa hiệu quả công trình, tạo việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. 

2. Nhiệm vụ:

- Quản lý, vận hành, khai thác tổng hợp hệ thống các công trình thuỷ lợi phục vụ dân sinh, kinh tế - xã hội, cải tạo môi trường, môi sinh và phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai;

- Cung cấp nước tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thuỷ sản, cấp nước cho sinh hoạt và các ngành kinh tế;

- Thực hiện quy hoạch, kế hoạch, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, dự án đầu tư của hệ thống công trình thủy lợi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Quản lý và khai thác có hiệu quả tài nguyên nước, lòng hồ (trừ những hồ do đơn vị khác quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền) và vùng phụ cận trong phạm vi chỉ giới hành lang bảo vệ công trình hồ chứa nước và các công trình thủy lợi khác;

- Theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố; duy tu, bảo dưỡng, vận hành bảo đảm an toàn công trình; kiểm tra, sửa chữa công trình trước và sau mùa mưa lũ;

- Làm chủ đầu tư trong việc duy tu, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi; duy trì, phát triển năng lực công trình, bảo đảm công trình an toàn và sử dụng lâu dài;

- Xây dựng hoặc tham gia xây dựng quy trình vận hành công trình, quy trình điều tiết nước của hồ chứa, quy trình vận hành hệ thống, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Quan trắc, theo dõi thu thập các số liệu theo quy định; nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; lưu trữ hồ sơ khai thác công trình thủy lợi;

- Bảo vệ chất lượng nước; phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; phòng, chống  lũ, lụt, xâm nhập mặn và các tác hại khác do nước gây ra;

- Tổ chức để nhân dân tham gia xây dựng kế hoạch khai thác và phương án bảo vệ công trình;

- Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 7 Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 23/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành