DANH MỤC

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn ( 11/9/201501/3/2019)

Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh là Công ty Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh làm Chủ sở hữu, hoạt động chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, vận hành khai thác công trình thủy lợi phục vụ công ích; việc tổ chức, quản lý Công ty theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc và Kiểm soát viên.

1. Chức năng:

Quản lý, khai thác, bảo vệ, vận hành khai thác hệ thống các công trình thủy lợi, tài nguyên nước, quản lý kinh tế, đảm bảo an toàn và phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế; điều tiết giảm lũ, phòng, chống lụt, bão cho hạ du công trình; quản lý kinh tế hệ thống các công trình thuỷ lợi trong phạm vi phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh (hệ thống các công trình do Công ty quản lý). Sử dụng các nguồn lực để khai thác tổng hợp, kinh doanh đa mục tiêu, phát huy tối đa hiệu quả công trình, tạo việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. 

2. Nhiệm vụ:

Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của Luật Thủy lợi; Điều 7 Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ; Điều Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ; Điều 11 Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao hoặc ủy quyền và các quy định hiện hành khác.

Một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Quản lý, vận hành, khai thác tổng hợp hệ thống các công trình thuỷ lợi phục vụ dân sinh, kinh tế - xã hội, cải tạo môi trường, môi sinh và phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai;

- Cung cấp nước tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thuỷ sản, cấp nước cho sinh hoạt và các ngành kinh tế;

- Thực hiện quy hoạch, kế hoạch, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, dự án đầu tư của hệ thống công trình thủy lợi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Quản lý và khai thác có hiệu quả tài nguyên nước, lòng hồ (trừ những hồ do đơn vị khác quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền) và vùng phụ cận trong phạm vi chỉ giới hành lang bảo vệ công trình hồ chứa nước và các công trình thủy lợi khác;

- Theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố; duy tu, bảo dưỡng, vận hành bảo đảm an toàn công trình; kiểm tra, sửa chữa công trình trước và sau mùa mưa lũ;

- Làm chủ đầu tư trong việc duy tu, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi; duy trì, phát triển năng lực công trình, bảo đảm công trình an toàn và sử dụng lâu dài khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Xây dựng hoặc tham gia xây dựng quy trình vận hành công trình, quy trình điều tiết nước của hồ chứa, quy trình vận hành hệ thống, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Quan trắc, theo dõi thu thập các số liệu theo quy định; nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; lưu trữ hồ sơ khai thác công trình thủy lợi;

- Bảo vệ chất lượng nước; phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; phòng, chống  lũ, lụt, xâm nhập mặn và các tác hại khác do nước gây ra;

- Tổ chức để nhân dân tham gia xây dựng kế hoạch khai thác và phương án bảo vệ công trình;

3. Quyền hạn: Thực hiện đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Thủy lợi; Điều 8 Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ; Điều 11 Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; các quyền do UBND tỉnh Hà Tĩnh ủy quyền và các quy định hiện hành khác.

Một số quyền cụ thể như sau:

a. Sử dụng vốn, kinh phí, nguồn lực do Nhà nước giao để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ công ích và các hoạt động kinh doanh bổ sung theo quy định của pháp luật nhưng phải đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính là hoạt động công ích do Nhà nước giao cho doanh nghiệp;

b. Được cấp bù kinh phí thủy lợi phí hàng năm theo kế hoạch (đơn đạt hàng) được phê duyệt và các quy định hiện hành;

c. Ký kết các hợp đồng với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi do công ty quản lý;

d. Thu thủy lợi phí, tiền nước, phí xả nước thải theo hợp đồng;

e. Được nhà nước cấp kinh phí theo quy định tại Điều 13 Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, các quy định tại Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 23/11/2003 của Chính phủ chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, để đảm bảo vận hành, duy trì và phát triển hệ thống;

g. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân và chính quyền cơ sở trong hệ thống huy động lao động công ích để tu bổ, sửa chữa, nâng cấp và xử lý sự cố công trình thủy lợi theo duy định của pháp luật;

h. Kiến nghị Ủy ban nhân dân địa phương nơi có công trình thủy lợi thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn công trình trong trường hợp công trình bị xâm hại hoặc có nguy cơ xẩy ra sự cố;

k. Kiến nghị với UBND địa phương hoặc yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết trong trường hợp cá nhân, tập thể vi phạm, gây mất an toàn công trình thủy lợi do Công ty quản lý;

l. Tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao; đạt chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật;

m. Khai thác tổng hợp công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật;

n. các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 

 


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành