DANH MỤC

Cơ cấu tổ chức ( 11/9/201503/12/2018)

1. Công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc và Kiểm soát viên. Thành viên Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc. Chủ sở hữu bổ nhiểm Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên. Hội đồng thành viên nhân danh Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu

2. Tiêu chuẩn và điều kiện Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên:

a. Đủ năng lực hành vi dân sự.

b. Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý Doanh nghiệp.

c. Có trình độ đào tạo từ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính của Công ty, có kinh nghiệm quản trị nhân lực hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề hoạt động của Công ty.

*) Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty:

a) Hội đồng thành viên:

 1. Ông: Lê Hồng Sơn

 2. Ông: Mai Văn Luân

 3. Ông: Phan Viết Liệu

b) Kiểm soát viên:

1. Nguyễn Thị Hiền

c) Lãnh đạo Công ty: Có 01 Giám đốc và 04 Phó Giám đốc:

1. Ông: Lê Hồng Sơn - Giám đốc Công ty

2. Ông: Nguyễn Văn Tâm - Phó Giám đốc

3. Ông: Nguyễn Duy Hoàn - Phó Giám đốc

4. Ông: Phan Viết Liệu - Phó Giám đốc

5. Ông: Trinh Xuân Cần - Phó Giám đốc

d) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 4 phòng

- Phòng Tổ chức – Hành chính;

- Phòng Tài vụ - Kế toán;

- Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật;

- Phòng Quản lý khai thác.

e) Các đơn vị trực thuộc: 16 đơn vị cụm trạm và 1 đội tư vấn


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành