DANH MỤC

Cơ cấu tổ chức ( 11/9/2015)

Sơ đồ tổ chức bộ máy:

 
  Ghi chú: Đường mũi tên liền nét: Thể hiện sự chỉ đạo trực tiếp; đường mũi tên đứt đoạn: Thể hiện mối quan hệ phối hợp.

 |Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty:

a) Hội đồng thành viên:

 1. Ông: Lê Hồng Sơn

 2. Ông: Mai Văn Luân

b) Kiểm soát viên:

1. Cù Thị Hiền

c) Lãnh đạo Công ty: Có Giám đốc và 05 Phó Giám đốc:

1. Ông: Lê Hồng Sơn - Giám đốc Công ty

2. Ông: Nguyễn Văn Tâm - Phó Giám đốc

3. Ông: Nguyễn Duy Hoàn - Phó Giám đốc

4. Ông: Phan Viết Liệu - Phó Giám đốc

5. Ông: Trinh Xuân Cần

d) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 4 phòng

- Phòng Tổ chức – Hành chính;

- Phòng Tài vụ - Kế toán;

- Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật;

- Phòng Quản lý khai thác.

e) Các đơn vị trực thuộc: 16 đơn vị cụm trạm và 1 đội tư vấn


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành