DANH MỤC
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành

MỰC NƯỚC, HỒ CHỨA

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống (19/10/2020)

Mực nước cập nhật lúc 17h ngày 19/10/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 33.73   840
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 22.70   300
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.75   55
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.69