DANH MỤC
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành

MỰC NƯỚC, HỒ CHỨA

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống (17/10/2019)

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.42    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.30    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.95    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50  22.16