DANH MỤC
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành

MỰC NƯỚC, HỒ CHỨA

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống (10/8/2020)

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 23.51    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 18.32    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 14.72    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  16.72