DANH MỤC
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành

MỰC NƯỚC, HỒ CHỨA

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống (04/11/2019)

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.31    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.10    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.15    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50  22.60