DANH MỤC

Giới thiệu về công ty ( 9/3/201726/1/2022)

Điều 1. Giải thích từ ngữ

1. Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Vốn Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh là vốn do Nhà nước đầu tư và được ghi tại Điều lệ này.

3. Sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh là: quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp công trình thủy lợi, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước cho dân sinh và các ngành kinh tế; sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp; trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; dịch vụ du lịch, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, tổ chức khu du lịch sinh thái, du thuyền. Dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán; giám sát thi công; tư vấn quản lý dự án, đấu thầu, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình, gồm: công trình thủy lợi, cấp, thoát nước, nuôi trồng thủy sản, giao thông, dân dụng công nghiệp. Thi công xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông, dân dụng công nghiệp, cấp, thoát nước; cung ứng lắp đặt trang thiết bị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi; sản xuất và lắp đặt cấu kiện bê tông thủy lợi; khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản; kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa phục vụ dân sinh; nạo vét, cải tạo, hút lắng đọng vùng lòng hồ chứa và công trình thủy lợi.

4. Tài sản của Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh bao gồm: tài sản cố định (tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang và các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn); tài sản lưu động (tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản lưu động khác) mà Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt theo quy định của pháp luật.

5. Doanh thu là các khoản thu của hoạt động sản xuất kinh doanh, khoản thu hoạt động tài chính, thu nhập khác.

Điều 2. Tên, trụ  sở của Công ty

1. Tên Công ty:

a) Tên gọi đầy đủ: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (sau đây gọi là Công ty).

b) Tên viết tắt: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.

c) Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Nam Ha Tinh Water resources One member Company limited; (Viết tắt: Nam Ha Tinh WR Co.Ltd)

2. Trụ sở chính Công ty:

a) Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

b) Điện thoại: 02393.856798; Fax: 023393.856798

c) Email: ctythuyloinamhatinh@gmail.com

d) Website: http://www.thuyloinamhatinh.vn

Điều 3. Hình thức Công ty

1. Công ty do UBND tỉnh là cơ quan đại diện chủ sở hữu, hoạt động chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, khai thác công trình thủy lợi phục vụ công ích và dịch vụ thủy lợi khác; việc tổ chức, quản lý Công ty theo mô hình Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên và Giám đốc.

2. Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

3. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có con dấu riêng, có tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ.

4. Hội đồng thành viên nhân danh Công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ của UBND tỉnh.


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành