DANH MỤC

Thông tin các hồ chứa nước Đập Mưng, Đập Hội ( 9/30/2013)

 Đập Mưng:

Thứ tự Thông số kỹ thuật Trị số  Đơn vị
1 Diện tích lưu vực 5.3 Km2
3 Hình thức hồ chứa   Một năm
4 Mực nước chết 15.1 m
5 Mưc nước dâng bình thường 20 m
6 Mực nước gia cường 21 m
7 Dung tích hồ ứng với MNDBT 1.3 106m3
8 Lưu lượng thiết kế cống 0.415 m3/s
9 Tràn tự chảy     
  Cao trình ngưỡng tràn 20 m
  Chiều rộng tràn B  37.2 m

 

Đập Hội

Thứ tự Thông số kỹ thuật Trị số  Đơn vị
1 Diện tích lưu vực 2 Km2
3 Hình thức hồ chứa   Một năm
4 Mực nước chết 34.66 m
5 Mưc nước dâng bình thường 44.5 m
6 Mực nước gia cường 45 m
7 Dung tích hồ ứng với MNDBT 0.55 106m3
8 Lưu lượng thiết kế cống 0.238 m3/s
9 Tràn tự chảy     
  Cao trình ngưỡng tràn 44.5 m
  Chiều rộng tràn B  14 m
  Lưu lượng xã thiết kế 49 m3/s

Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành