DANH MỤC

Thông tin các hồ chứa nước Đập Nhà Lào, Đập Trạng ( 9/30/2013)

 Đập Nhà Lào:

Thứ tự Thông số kỹ thuật Trị số  Đơn vị
1 Diện tích lưu vực 1.3 Km2
3 Hình thức hồ chứa   Một năm
4 Mực nước chết 19.1 m
5 Mưc nước dâng bình thường 23.3 m
6 Mực nước gia cường 24 m
7 Dung tích hồ ứng với MNDBT 1.2 106m3
8 Lưu lượng thiết kế cống 0.385 m3/s
9 Tràn tự chảy     
  Cao trình ngưỡng tràn 23.3 m
  Chiều rộng tràn B  20 m

 

Đập Trạng:

Thứ tự Thông số kỹ thuật Trị số  Đơn vị
1 Diện tích lưu vực 4.3 Km2
3 Hình thức hồ chứa   Một năm
4 Mực nước chết 13 m
5 Mưc nước dâng bình thường 21 m
6 Mực nước gia cường 21.5 m
7 Dung tích hồ ứng với MNDBT 1.2 106m3
8 Lưu lượng thiết kế cống 0.387 m3/s
9 Tràn tự chảy     
  Cao trình ngưỡng tràn 21 m
  Chiều rộng tràn B  20 m

 


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành