DANH MỤC

Thông tin các hồ chứa nước Đập Họ, Đập Meleng ( 9/30/2013)

Đập Họ:

Thứ tự Thông số kỹ thuật Trị số  Đơn vị
1 Diện tích lưu vực 3 Km2
3 Hình thức hồ chứa   Một năm
4 Mực nước chết 22 m
5 Mưc nước dâng bình thường 33.4 m
6 Mực nước gia cường 34 m
7 Dung tích hồ ứng với MNDBT 1.6 106m3
8 Lưu lượng thiết kế cống 0.33 m3/s
9 Tràn tự chảy     
  Cao trình ngưỡng tràn 33.4 m
  Chiều rộng tràn B  20 m

Đập MeLeng

 

Thứ tự Thông số kỹ thuật Trị số  Đơn vị
1 Diện tích lưu vực 5.6 Km2
3 Hình thức hồ chứa   Một năm
4 Mực nước chết 48.2 m
5 Mưc nước dâng bình thường 57.1 m
6 Mực nước gia cường 57.8 m
7 Dung tích hồ ứng với MNDBT 0.76 106m3
8 Lưu lượng thiết kế cống 0.385 m3/s
9 Tràn tự chảy     
  Cao trình ngưỡng tràn 57.1 m
  Chiều rộng tràn B  20 m

Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành