DANH MỤC

Mực nước hồ chứa trong hệ thống ( 26/3/201826/3/2018)

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 30.10    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90  23.80    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.68    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50   22.68    
  Kỳ Anh             
5 Hồ Tàu Voi   Kỳ Thịnh 15.50  7.52 14.80    
6  Hồ Đá Cát  Kỳ Tân 14.20 3.35 13.40    
7  Hồ Kim Sơn  Kỳ Hoa 97.00 17.50 96.95    
8  Hồ Mộc Hương  Kỳ Trinh 15.00 3.25 14.40    
9 Đập Dâng Sông Trí Kỳ Hoa 5.00 2.80  5.38    
10  Hồ Thượng Sông Trí Kỳ Hoa 32.00 25.40  30.20    
11  Hồ Mạc Khê  Kỳ Giang 24.00 5.45  23.60    
12 Hồ Văn Võ  Kỳ Văn 7.00  7.10 0    
13 Hồ Nước Xanh  Kỳ Phong 22.00  0.70 23.10    
  Hương Khê             
14  Họ Võ   Hương Giang  28.40 1.58 26.90    
15  Khe con  Hương Giang 18.70 1.50 18.04    
16  Đập Làng  Hương Thủy 23.00 2.60 19.70    
17 Khe Sông  Phúc Trạch 28.00 1.10 26.70    
18  Khe Trồi  Phúc Trạch 26.70 1.38 25.30    
19  Khe Dài Gia Phố 25.50 1.10 24.30    
20  Đập Họ   Hương Long 33.40 1.60 43.60    
21  Đập Nước Đỏ  Lộc Yên 18.00 0.80 17.70    
22  Mục Bài  Hương Xuân 38.40 2.60 36.30    
23  Khe Nậy   Hòa Hải 26.00 1.10 25.70    
24 Đập Hội Hương Trạch  44.50  0.55 43.90    
25  Ma Leng Phúc Trạch  57.10  0.71 55.60    
26  Nhà Lào Phú Phong  25.00 1.20 23.70    
27   Đập Trạng Hương Thủy 20.50 1.20 18.15    
28   Đập Mưng  Phương Điền 20.00 1.30 18.35    
29  Đá Bạc Hương Bình 33.50 2.00 33.50    
30   Đập Dâng Khe Táy   Lộc Yên  21.50   21.57    
31   Đập Dâng Sông Tiêm  Phú Gia  31.50   31.53    
32   Đập Dâng Hói Bãi   Hòa Hải      24.05    
33  Đập Cha Chạm Gia Phố 22.79 0.66 17.40     
34  Nước Vàng    Hương Liên  60.50 1.10  58.65    
35  Đá Hàn  Hòa Hải      34.30    
36  Hồ Đập Khe Xai  Bắc Sơn   10.90 22.11    
37  Hồ Bộc Nguyên Thạch Điền  20.00 24.00      

  (Cập nhật 7h, ngày 26 tháng 03 năm 2018)


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành