DANH MỤC

Danh sách Hội đồng thành viên Công ty ( 17/3/2016)

|Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty:

a) Hội đồng thành viên:

 1. Ông: Lê Hồng Sơn

 2. Ông: Mai Văn Luân

b) Kiểm soát viên:

1. Cù Thị Hiền

c) Lãnh đạo Công ty: Có Giám đốc và 05 Phó Giám đốc:

1. Ông: Lê Hồng Sơn - Giám đốc Công ty

2. Ông: Nguyễn Văn Tâm - Phó Giám đốc

3. Ông: Nguyễn Duy Hoàn - Phó Giám đốc

4. Ông: Phan Viết Liệu - Phó Giám đốc

5. Ông: Trinh Xuân Cần


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành