DANH MỤC

Danh sách Hội đồng thành viên Công ty ( 17/3/201604/1/2022)

|Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên:

 Ông: Trần Duy Chiến

b) Thành viên hội đồng thành viên:

Ông: Phan Viết Liệu

Ông: Nguyễn Thế Hùng

c) Kiểm soát viên

Bà: Đinh Thị An

c) Lãnh đạo Công ty: Có 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc:

1. Ông: Trần Mạnh Cường - Giám đốc Công ty

2. Ông: Phan Viết Liệu - Phó Giám đốc

3. Ông: Trinh Xuân Cần - Phó Giám đốc

4. Ông: Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành