DANH MỤC

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII ( 16/12/2019)

Sáng ngày 13/12 Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 và quy định, kết luận của Trung ương cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong các chi bộ Khối văn phòng và các chi bộ trong vùng Kẻ Gỗ. Đến dự, chỉ đạo và quán triệt nghị quyết có đồng chí Mai Xuân Hùng Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

 Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Mai Xuân Hùng Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối quán triệt: Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia” và Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Nghị quyết số 50 ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Quy định số 205-QĐ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

Kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cảm ơn đồng chí Mai Xuân Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã giành thời gian nghỉ cuối tuần đến truyền đạt nội dung cho hội nghị nghị sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Tâm cũng đề nghị các đơn vị cụm, trạm, phòng, ban rà soát các nhiệm vụ được giao để chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất.


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành