DANH MỤC

Thông báo về việc tăng lưu lượng xả hồ kẻ gỗ ( 30/10/2020)

Thông báo về việc tăng lưu lượng xả hồ Kẻ Gỗ từ 10m3/s lên 100m3/s đến 300m3/s để đảm bảo an toàn hồ đập, an toàn hạ du và an toàn lượng nước chứa phục vụ sản xuất.


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành