DANH MỤC
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành

MỰC NƯỚC, HỒ CHỨA

MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA TRONG HỆ THỐNG (19/2/2024)

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1  Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.47   21.5
2  Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.34    
3  Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 26.03    
4  Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.00 3.32 17.86    
5  Khe Giao Bắc Sơn 60.25 2.89 60.19    
6  Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50 23.04   9