DANH MỤC

Công điện về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão VAMCO

13/11/2020

Công điện về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão VAMCO

Xem thêm »

Thông báo về việc xả tràn hồ chứa nước Bộc Nguyên

13/11/2020

Thông báo về việc xả tràn hồ chứa nước Bộc Nguyên

Xem thêm »

Thông báo về việc xả tràn hồ chứa nước Sông Rác

13/11/2020

Thông báo về việc xả tràn hồ chứa nước Sông Rác

Xem thêm »

Thông báo về việc xả tràn hồ chứa nước Tàu Voi

13/11/2020

Thông báo về việc xả tràn hồ chứa nước Tàu Voi

Xem thêm »

Thông báo về việc xả tràn hồ chứa nước Thượng Sông Trí

13/11/2020

Thông báo về việc xả tràn hồ chứa nước Thượng Sông Trí

Xem thêm »

Thông báo về việc tăng lưu lượng xả hồ kẻ gỗ

30/10/2020

Thông báo về việc tăng lưu lượng xả hồ Kẻ Gỗ từ 10m3/s lên 100m3/s đến 300m3/s để đảm bảo an toàn hồ đập, an toàn hạ du và an toàn lượng nước chứa phục vụ sản xuất.

Xem thêm »

Thông báo về việc tăng lưu lượng xả tràn hồ chứa nước Sông Rác

19/10/2020

Thông báo về việc tăng lưu lượng xả tràn hồ chứa nước Sông Rác

Xem thêm »

Thông báo về việc tăng lưu lượng xả tràn hồ chứa nước Kim Sơn

19/10/2020

Thông báo về việc tăng lưu lượng xả tràn hồ chứa nước Kim Sơn

Xem thêm »

Thông báo về việc tăng lưu lượng xả tràn hồ chứa nước Thượng Sông Trí

19/10/2020

Thông báo về việc tăng lưu lượng xả tràn hồ chứa nước Thượng Sông Trí

Xem thêm »

Thông báo về việc tăng lưu lượng xả tràn hồ chứa nước Sông Rác

19/10/2020

Thông báo về việc tăng lưu lượng xả tràn hồ chứa nước Sông Rác

Xem thêm »

Thông báo về việc tăng lưu lượng xả tràn hồ chứa nước Kim Sơn

19/10/2020

Thông báo về việc tăng lưu lượng xả tràn hồ chứa nước Kim Sơn

Xem thêm »

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành