DANH MỤC

Cơ cấu tổ chức ( 11/9/201526/1/2022)

Sơ đồ tổ chức bộ máy:

 

 Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên:

 1. Ông: Trần Duy Chiến

b) Thành viên Hội đồng thành viên:

1. Ông: Trần Mạnh Cường

2. Ông: Phan Viết Liệu

c) Kiểm soát viên:

1. Bà Đinh Thị An

c) Lãnh đạo Công ty: Có 01 Giám đốc và 04 Phó Giám đốc

1. Ông: Trần Mạnh Cường - Giám đốc Công ty

2. Ông: Lê Hồng Sơn - Phó Giám đốc 

3. Ông: Phan Viết Liệu - Phó Giám đốc

4. Ông: Trinh Xuân Cần - Phó Giám đốc

d) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 4 phòng

- Phòng Tổ chức – Hành chính;

- Phòng Tài vụ;

- Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật;

- Phòng Quản lý khai thác.

e) Các đơn vị trực thuộc: 16 đơn vị cụm trạm và 1 đội tư vấn


Thêm ý kiến mới

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành