DANH MỤC

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

10/8/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 23.51    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 18.32    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 14.72    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  16.72    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

03/8/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 23.40    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 18.30    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 14.74    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  16.71    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

30/7/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 22.63    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 17.63    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 14.43    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  16.23    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

27/7/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 23.00    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 17.96    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 14.92    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  16.62    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

20/7/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 24.06    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 18.65    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 15.67    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  17.38    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

16/7/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 24.64    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 19.03    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.09    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  17.69    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

13/7/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 25.08    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 19.31    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.39    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  17.96    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

09/7/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 25.68    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 19.70    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.68    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  17.75    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

06/7/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 26.03    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 19.97    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.92    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  17.75    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

02/7/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 26.50    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 20.30    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.92    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  17.75    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

29/6/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 26.90    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.25    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.69    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  17.78    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

25/6/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 27.43    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.12    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.05    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 16.20 10.90  23.10    

 

Xem thêm »

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành