DANH MỤC

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

15/4/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.60   21
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.68    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.65    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.83    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

09/4/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.84   21
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.85   1.4
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.73    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.93    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

05/4/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 29.34   21
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 22.50   1.8
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.89    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.05    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

01/4/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 29.34    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 22.90    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.97    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.05    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

29/3/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 29.34    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 22.90    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.00    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.10    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

22/3/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 29.83 22 22
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 22.90    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.09 24  
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.17    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

15/3/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 30.39   20
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.35    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.42    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.43    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

08/3/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 30.37    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.35    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.46    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.49    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

01/3/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 30.36   13
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.68    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.65    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.83    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

22/2/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 30.88   21.5
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.70   1.8
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.73    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.61    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

01/2/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.39    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.29    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.83    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 26.15    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

25/1/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.36    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.29    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.81    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 26.16    

 

Xem thêm »

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành