DANH MỤC

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

24/2/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 32.12    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.30    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  18.02    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn   10.90  26.03    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

17/2/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 32.27    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.30    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  18.02    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn   10.90 26.17    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

10/2/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 32.17    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.40    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  18.02    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn   10.90 26.01    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

03/2/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 32.20    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.40    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  18.02    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn   10.90 26.01    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

30/1/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 32.25    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.40    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  18.08    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn   10.90 26.02    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

20/1/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 32.17    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.35    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  18.09    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn   10.90 25.86    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

16/1/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 32.29    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.35    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  18.09    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn   10.90 25.86    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

13/1/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 32.37    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.43    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  18.09    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn   10.90 25.91    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

06/1/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 32.35    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.53    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  18.15    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn   10.90 26.10    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

02/1/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 32.39    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.57    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  18.16    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn   10.90 26.19    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

30/12/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 32.19    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.96    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.12    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn   10.90 26.20    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

23/12/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 32.16    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.95    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.12    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn   10.90 26.20    

 

Xem thêm »

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành