DANH MỤC

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

13/5/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.60    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.66    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.06    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.54    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

10/5/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.56    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.66    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.07    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.54    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

06/5/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.53 3  
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.66    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.05 11  
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.53    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

03/5/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.48    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.66    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.01    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.48    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

29/4/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.26 41  
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.66 90  
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.94 58  
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.19    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

25/4/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.14   15
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.40    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.69    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.87    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

22/4/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.37    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.56    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.70    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.89    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

19/4/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.38    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.64    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.72    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.89    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

19/4/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.38    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.64    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.72    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.89    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

15/4/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.60   21
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.68    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.65    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.83    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

09/4/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.84   21
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.85   1.4
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.73    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.93    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

05/4/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 29.34   21
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 22.50   1.8
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.89    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.05    

 

Xem thêm »

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành