DANH MỤC

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

14/9/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 22.64 3  
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 17.98    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 13.73    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  14.62    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

10/9/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 22.64    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 17.98    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 13.77    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  14.61    

 

Xem thêm »

mực nước các hồ chứa trong hệ thống

07/9/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 22.64    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 17.98    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 13.76    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  14.54    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

03/9/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 22.64    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 17.98    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 13.79    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  14.53    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

31/8/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 22.64    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 17.98    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 13.81    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  14.52    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

27/8/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 22.63    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 17.97    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 13.83    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  14.48    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

24/8/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 22.63    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 17.97    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 13.83    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  14.48    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

17/8/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 22.77    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 18.00    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 14.02    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  14.53    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

10/8/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 23.51    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 18.32    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 14.72    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  16.72    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

03/8/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 23.40    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 18.30    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 14.74    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  16.71    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

30/7/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 22.63    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 17.63    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 14.43    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  16.23    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

27/7/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 23.00    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 17.96    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 14.92    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  16.62    

 

Xem thêm »

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành