DANH MỤC

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

30/11/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.32 11  
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.50    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.17 15  
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.91    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

26/11/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.30    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.50    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.12    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.53    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

23/11/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.29    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.50    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.13    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.43    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

19/11/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.24    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.50    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.17    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.34    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

16/11/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.08 123  
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.55 5  
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.29   3
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.39   3

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

12/11/2020

T Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 30.70    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.50    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.13    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.70    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

09/11/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 30.62    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.50    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.12    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.58    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

06/11/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 30.46 0 10
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.51    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.15    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.41    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

03/11/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 30.47 2 150
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.55    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.16   5
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.43   5

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

02/11/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 30.90   200
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.57    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.17   10
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.60   10

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

01/11/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.30 12 200
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.60 10  
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.25   10
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.98   10

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

31/10/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.24   30
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.70    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.46    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.63   15

 

Xem thêm »

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành