DANH MỤC

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

06/7/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 26.03    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 19.97    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.92    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  17.75    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

02/7/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 26.50    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 20.30    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.92    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  17.75    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

29/6/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 26.90    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.25    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.69    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90  17.78    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

25/6/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 27.43    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.12    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.05    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 16.20 10.90  23.10    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

22/6/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 27.78    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.25    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.05    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 16.20 10.90  23.10    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

15/6/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.27    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.25    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.25    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 16.20 10.90  23.25    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

12/6/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 29.00    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.40    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  16.50    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 16.20 10.90  23.50    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

08/6/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 29.24    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.50    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  16.93    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 16.20 10.90  25.00    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

01/6/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 29.90    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 22.56    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  16.93    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 16.20 10.90  25.19    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

28/5/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 30.27    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 22.95    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  16.93    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 16.20 10.90  25.19    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thông

25/5/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 30.20    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.63    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  16.93    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 16.20 10.90  25.19    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thông

25/5/2020

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng Mưa 
(mm) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 30.20    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.63    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  16.93    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 16.20 10.90  25.19    

 

Xem thêm »

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành