DANH MỤC

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

30/8/2021

T Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 21.28    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 17.20    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 14.15    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 14.00    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

23/8/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 21.64    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 17.20    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 14.19    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 14.00    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

16/8/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 21.64   16.50
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 17.25   1.2
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 14.36    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 16.20    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

09/8/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 22.78   24.3
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 18.00   1.8
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 15.16    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 18.12    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

02/8/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 24.00   27
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 18.95   1.7
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 15.26    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 20.40    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

26/7/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 24.74 22  
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 19.15 20  
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 15.76    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 21.39    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

19/7/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 25.24   21.5
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 19.7   1.8
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.10    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 22.30    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

15/7/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 25.78   19
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 20.34    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.46    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 23.21    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

12/7/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 26.04   17.5
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 20.34    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.65    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 23.73    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

05/7/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 26.41   23
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.10    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.22    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.73    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

28/6/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 27.38   22.5
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.10   1.8
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.22    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.73    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

21/6/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.05   23
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.33    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.57   0.35
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.51   1.5

 

Xem thêm »

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành