DANH MỤC

MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA TRONG HỆ THỐNG

25/3/2024

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1  Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 30.10   7
2  Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.67    
3  Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 26.18    
4  Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.00 3.32 17.28    
5  Khe Giao Bắc Sơn 60.25 2.89 60.30    
6  Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50 22.29   8

 

Xem thêm »

MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA TRONG HỆ THỐNG

04/3/2024

 
TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1  Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 30.81    
2  Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.84    
3  Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 26.05    

 

Xem thêm »

MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA TRONG HỆ THỐNG

19/2/2024

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1  Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.47   21.5
2  Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.34    
3  Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 26.03    
4  Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.00 3.32 17.86    
5  Khe Giao Bắc Sơn 60.25 2.89 60.19    
6  Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50 23.04   9

 

Xem thêm »

MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA TRONG HỆ THỐNG

23/1/2024

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1  Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.56   16
2  Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.48   52
3  Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 26.18    
4  Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.00 3.32 18.07   36

 

Xem thêm »

MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA TRONG HỆ THỐNG

10/1/2024

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1  Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.86   16
2  Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.51    
3  Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 26.15    

 

Xem thêm »

MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA TRONG HỆ THỐNG

29/12/2023

 
TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1  Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 32.10    
2  Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.51    
3  Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 26.12    
4  Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.00 3.32 18.03    

 

Xem thêm »

MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA TRONG HỆ THỐNG

28/11/2023

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1  Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.67   21
2  Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 24.36    
3  Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.17    

 

Xem thêm »

MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA TRONG HỆ THỐNG

09/11/2023

 
TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1  Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 29.00    
2  Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 22.41    
3  Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.32    
4  Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.00 3.32 18.11    

 

Xem thêm »

MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA TRONG HỆ THỐNG

07/11/2023

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1  Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.68 11  
2  Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.95    
3  Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 23.94    
4  Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.00 3.32 18.04 21  

 

Xem thêm »

MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA TRONG HỆ THỐNG

26/10/2023

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1  Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 26.20 14  
2  Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 20.20 18  
3  Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 22.84    

 

Xem thêm »

MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA TRONG HỆ THỐNG

11/10/2023

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1  Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 22.30 28  
2  Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 17.56 40  
3  Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 20.18    

 

Xem thêm »

MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA TRONG HỆ THỐNG

02/10/2023

 
TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(mm)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1  Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 19.77    
2  Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 15.48    
3  Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 17.92    

 

Xem thêm »

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành