DANH MỤC

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

22/4/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00  25.97    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90  21.00    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  16.37    
4 Hồ Khe xai Thạch Xuân 26.2 9.5 22.98    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

16/4/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00  26.11    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90  21.00    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  16.37    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50    21.08    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

08/4/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00  26.75    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90  21.27    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  16.37    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50    21.41    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

01/4/2019

 

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00  26.75    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90  21.72    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  16.30    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50    21.81    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

28/3/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00  26.90    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90  21.86    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  16.36    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50    21.98    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

18/3/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00  27.66    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90  21.87    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  16.75    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50    21.92    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

14/3/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00  27.64    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90  21.85    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  16.80    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50    21.95    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

11/3/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00  27.64    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90  21.85    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  16.89    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50    22.08    

 

Xem thêm »

Mưc nước các hồ chứa trong hệ thống

07/3/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00  27.64    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90  21.85    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  17.05    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50    22.27    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

04/3/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00  27.61 234  
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90  21.85 14.0  
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  17.05 3.0  
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50    22.41 121  

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

28/2/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00  27.61    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90  21.85    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  17.05    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50    22.46    

 

Xem thêm »

mực nước các hồ chứa trong hệ thống

25/2/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00  27.61 234  
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90  21.85 14.0  
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32  17.05 3.0  
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50    22.44 121  

 

Xem thêm »

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành