DANH MỤC

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

15/7/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 25.78   19
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 20.34    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.46    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 23.21    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

12/7/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 26.04   17.5
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 20.34    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.65    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 23.73    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

05/7/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 26.41   23
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.10    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.22    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.73    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

28/6/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 27.38   22.5
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.10   1.8
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.22    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.73    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

21/6/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.05   23
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.33    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.57   0.35
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.51   1.5

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

14/6/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.25    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.83    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.59    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 26.20    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

10/6/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 27.74   13
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.33    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.58    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.93    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

07/6/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 27.78    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.47    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.58    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 24.92    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

31/5/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.00   15.5
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.47   1.5
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.83    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.17    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

24/5/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.47   22
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.76    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 16.98    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.47    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

20/5/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.66    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.76    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.07    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.55    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

17/5/2021

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3)
Mực nước
Hiện tại
(m)
Lượng mưa
(m)
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 28.65    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.66    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 17.06    
4 Hồ Khe Xai Bắc Sơn 26.20 10.90 25.54    

 

Xem thêm »

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành