DANH MỤC

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

12/12/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.94    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.90    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.12    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50  23.29    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

09/12/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.91    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.90    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.12    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50  23.32    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

05/12/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.85    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.75    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.12    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50  23.37    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

02/12/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.70    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.67    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.12    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50  23.42    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

28/11/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.49    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.67    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.12    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50  23.43    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

25/11/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.33    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.67    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.14    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50  23.29    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

18/11/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 30.02    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.40    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.19    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50  23.07    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

14/11/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 30.79    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.35    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.19    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50  22.94    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

11/11/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 30.66    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.25    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.09    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50  24.78    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

04/11/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 31.31    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 23.10    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.15    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50  22.60    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

31/10/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 29.82    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 22.20    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.13    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50  22.84    

 

Xem thêm »

Mực nước các hồ chứa trong hệ thống

28/10/2019

TT Tên công trình Địa điểm
Xây dựng 
Mực nước
Thiết kế
(m)
Dung tích
Thiết kế
(106m3/s)
Mực nước
Hiện tại
(m)
W hiện tại 
(106m3) 
Lưu lượng 
Tưới/Xả 
(m3/s)
1 Hồ Kẻ Gỗ Cẩm Mỹ 32.50 345.00 29.60    
2 Hồ Thượng Tuy Cẩm Sơn 24.50 18.90 21.85    
3 Hồ Đập Bún Bắc Sơn 18.20 3.32 18.25    
4 Hồ Sông Rác Cẩm Lạc 23.20 124.50  22.84    

 

Xem thêm »

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 
Tìm kiếm

Hình ảnh hoạt động

Bộ ban ngành